Ana Sayfa


Hiçbir Yalanı Asla Küçümsemeyin!


Televizyonu Evimizden Kaldıramıyorum, Eşim ve Çocuklarım İstemiyor?

Suâl: “Evimizde televizyon var. Ben Risale-i Nurları tam olarak tanımadan ve okumaya başlamadan önce almıştık. Okudukca bu aletin ne kadar zararlı olduğunu anladım. Kaldırmak istiyorum yalnız eşimi ve çocukları razı edemiyorum, tavsiyeniz nedir?” Devâmını Okumak İçin Tıklayınız..


ZEKAT ve SADAKALAR

Zekat ve Sadakalar Nerelere Verilebilir?  Allah yolunda olanlar yalnızca silahla savaşan askerler midir?  Hazret-i Üstâd’ımızın hayâtında nasıl cereyân etmiştir. Ve daha birçok suâllere cevâb bulabileceğiniz makâlemizi okumanızı tavsiye ediyorum.

“Bizim için her mes’elede evvelen Kur’ân ve Hadisler ve hak mezheblerdeki içtihâdlar ve bu zamanda ehl-i îmân’ın muâvenetine ihsân edilmiş Risâle-i Nûr ve Müellifinin beyânları gelir.

Evvelen bu sınırları çizenlerin tâkip ettikleri içtihâdları icmâlen kaydedeceğiz, zekât ve sadakaların Kur’ân’a, Dîn-i Mübîn’e ve îmân’a hizmette de istimâline ruhsat verenleri göstereceğiz, âhirinde ise Bedîüzzaman Hazretlerinin beyânını dikkatle mütalâa edip, Risâle-i Nûr’dan da bu mes’elelere bakan bahislerin tahlîlini ve izâhını yaptıktan sonra, nihâyetinde tatbîk sahâsına da temâs ederek bitireceğiz.”

Makâleyi Okumak İçin TIKLAYINIZ..


‘Ramazan Orucu Ertelenmeli’ İddiâsına Reddiye

“Ramazan Orucu Ertelenmeli” iddiâsı sonrasında yapılan tartışmalar ve bu gibi paylaşımlara gelen beğeni sayıları; ortaya atılan bu iddiâlara cevâb yazmaya ve öne sürülen delîlleri düzeltmeye bizi sevk etti. Hâlihazırda bu durumdan şüpheye düşen vatandaşlarımızın da bulunması hasebiyle, bu makâlemiz yazıldı. Kişisel sitemiz olan ErsinMiman.com üzerinden de bu makâleye ulaşabilirsiniz. Cenâb-ı Hakk (cc) istifâdenizi azamî kılsın ve milletimize basîret ihsân etsin. Âmin.. Devâmını Oku…


Evde Kal Sürecinde ‘En Temel’ Eksiklerimizi Tamamlayalım..


Nev’-i beşere verilen emânet-i kübrâyı haml dâvâsındaki rüçhâniyeti, nasıl anlayacağız ve hayâtımıza tatbîk edeceğiz?

Kardeşlerimizin sormuş olduğu bir suâle binâen yazılan muhtasar cevâbı, istifâdelerinize takdîm ediyorum..

Suâl : “Hazret-i Âdem’in melâikelere karşı kâbiliyet-i hilâfet için bir mu’cîzesi olan ta’lîm-i esmâdır ki, bir hâdise-i cüz’iyedir. Şöyle bir düstûr-u küllînin ucudur ki: Nev’-i beşere câmiiyet-i istîdad cihetiyle ta’lîm olunan hadsîz ulûm ve kâinatın envâ’ına muhit pek çok fünûn ve Hâlıkın şuûnat ve evsâfına şâmil kesretli maarifin ta’lîmidir ki; nev’-i beşere değil yalnız melâikelere, belki semâvât ve arz ve dağlara karşı emânet-i kübrâyı haml dâvâsında bir rüçhâniyet vermiş.” (Sözler, YirminciSöz, Birinci Makâm) Devâmını Oku…


Koronavirüs (covid-19); Ebcedî 2019’a işâret eden Dabbet’ul-Arz mı?

Bununla ilgili gelen suâller ve sosyal medya üzerinde yapılan epey yorumlar var.  Herşeyin hakîkatini Cenâb-ı Hakk (cc) bilir diyerek, önemli bir husûsa dikkatinizi çekmek istiyorum.

دَابَّةُ الْأَرْضِ hesâb-ı ebcedî bin dört yüz kırkbir (1441) târihine ve o da; 2019 târihine tekâbül ediyor (43.66 > 44’e yuvarlanır). 2020 de denilse önemli değil, bu tür tevâfuklarda küçük farkların önemsiz olduğunu Hazret-i Üstâd’ımız beyân etmişler. Ve bu tarih, Koronavirüsü’nün ilk <duyurulduğu> târih olan Aralık.2019‘a tevâfuk ediyor. Devâmını Oku…


Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlara Ulaşmak İçin Tıklayınız..

Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlar:

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle umûmi bir musîbete neredeyse bütün dünyâ dûçâr oldu. Elbette maddî tedbîrlere azamî ehemmiyet vermek ve mutlaka icâbet etmek ile berâber, herşeyin dizginini kudretiyle tutan ve herşeyin üzerinde mutlak tasarruf sâhibi olan Zât-ı zü’l-Celâlî ve’l-İkrâm’ın himâyesine girip, O’ndan; bizi, âilemizi, kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi hıfz etmesini dileyeceğiz.

Bu niyetle, bu gibi hastalık musîbetlerine karşı gerek şifâ için, gerekse bize isâbet etmesi için, rivâyet edilmiş olan pek kuvvetli ve te’sirli birçok duâyı sizler için derledim.

http://ersinmiman.com/2020/03/31/koronavirus-ve-diger-hastaliklara-karsi-dualar/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerindeki ilgili videomuzu da https://youtu.be/WPTleeOaLkM adresinden ulaşarak seyredebilirsiniz.

Cenâb-ı Hakk (cc) bizleri, sizleri, milletimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi bu gibi umûmi tâunlardan muhâfaza etsin, elfu elfi âmin..


Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlar


Bedîüzzaman Said Nûrsî Hakkında Bunları Biliyor muydun..


Arz (yeryüzü), Ahirette Hakkımızda Konuşur mu?


Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ Üzerinden Müslümanlara ve Anayasaya Müdahalesi


Deprem de Bir Vesiledir..


KARŞINDAKİNİN ‘KARDEŞİN’ OLDUĞUNU UNUTAMAZSIN..