Ana Sayfa


Büluğ Yaşından Önce Kız Çocukları Evlendirilebilir mi?

Hiçbir içtihâdın, bülûğ yaşından önceki kızların zifâfa girmelerine izin vermediği ve evliliğin şartlarından olan bülûğ yaşı, rüşd yaşı, nikâh akdi, nikâhın şartları, küfv ve velâyet gibi bağlayıcı unsurların, fıkıhtaki izâhatları aktarılarak anlatılmıştır. Talâk sûresi 4.âyeti delil gösterip, fetvâ veren bir kısım hocalara da cevâp verilmiştir.. Okumak İçin Tıklayınız


Başımıza Gelen Musîbetler, Her Zamân Günâhlarımız ve Hatâlarımız Sebebiyle midir?

Suâl: “Yaşadığımız hayatın içinde mutlu olduğumuz zamanların dışında birçok dert, sıkıntı, musibetler ile de iç içe yaşıyoruz.  Benim yetiştiğim ailede-çevremde başımıza istemediğimiz bir olay geldiğinde bunun bir hatamız, kulluğumuzda ki eksiklik dolayısıyla bize verildiğini düşünüyorlar. İyi eksiksiz kulluk yaparsak bu sıkıntıların-musibetlerin kişiye isabet etmeyeceğini ama kul’da hiçbir zaman eksiksiz hatasız olmayacağı için … Okumaya devam et


“Her şeyin içine melekût, dışına da mülk denir. Bu îtibârla insân ile kalb, birbirine hem zarf, hem mazrûf olur. Çünki insân mülk cihetiyle kalbe zarf olur. Melekût cihetiyle de mazrûf olur. Bu kâide arş ile kevn hakkında da tatbîk edilir. Şöyle ki: …”

(…) Amma melekût cihetiyle insanın mazrûf ve kalbin zarf olması ise; kalbin mâhiyetiyle alâkalıdır. Zirâ kalb, insanın mâhiyetinde madde ile mânânın birleştiği mahâl Okumak İçin Tıklayınız


Zekat ve Sadakalar Nerelere Verilebilir?

Zekat ve Sadakalar Nerelere Verilebilir?  Allah yolunda olanlar yalnızca silahla savaşan askerler midir?  Hazret-i Üstâd’ımızın hayâtında nasıl cereyân etmiştir. Ve daha birçok suâllere cevâb bulabileceğiniz makâlemizi okumanızı tavsiye ediyorum.

“Bizim için her mes’elede evvelen Kur’ân ve Hadisler ve hak mezheblerdeki içtihâdlar ve bu zamanda ehl-i îmân’ın muâvenetine ihsân edilmiş Risâle-i Nûr ve Müellifinin beyânları gelir.

Evvelen bu sınırları çizenlerin tâkip ettikleri içtihâdları icmâlen kaydedeceğiz, zekât ve sadakaların Kur’ân’a, Dîn-i Mübîn’e ve îmân’a hizmette de istimâline ruhsat verenleri göstereceğiz, âhirinde ise Bedîüzzaman Hazretlerinin beyânını dikkatle mütalâa edip, Risâle-i Nûr’dan da bu mes’elelere bakan bahislerin tahlîlini ve izâhını yaptıktan sonra, nihâyetinde tatbîk sahâsına da temâs ederek bitireceğiz.”

Okumak İçin Tıklayınız


Hadisleri Tercümeden Okumak Bid’at midir?

el-Câmiu’s-sahîh eserinin tercemesini okuyan bir kardeşimize denilmiş: “Bu yaptığın bid’attir.  Hadisleri sâdece Arapçasından okumalısın.”

Bunun üzerine bir parça mütalaada bulunacağız ancak öncesinde ifâde edelim ki; maksadımız bid’atın  mâhiyetini ve kapsamını mütalaa etmek değil zirâ bu, müstakil bir makâle ister. Gâyemiz; yapılan bu iddiâya karşı birkaç izâh ve cevâb ile yetinmektir.

Bid’atın mâhiyeti ve kapsamı hakkında farklı farklı görüşler ve tutumlar var. Meselâ, bir kısım zümre bid’at deyince; Okumak İçin Tıklayınız


Televizyonu Evimden Kaldıramıyorum! Eşim ve Çocuklarım İstemiyor?

Suâl: “Evimizde televizyon var. Ben Risale-i Nurları tam olarak tanımadan ve okumaya başlamadan önce almıştık. Okudukca bu aletin ne kadar zararlı olduğunu anladım. Kaldırmak istiyorum yalnız eşimi ve çocukları razı edemiyorum, tavsiyeniz nedir?” Okumak İçin Tıklayınız


KoronaVirüs (Covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlar

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle umûmi bir musîbete neredeyse bütün dünyâ dûçâr oldu. Elbette maddî tedbîrlere azamî ehemmiyet vermek ve mutlaka icâbet etmek ile berâber, herşeyin dizginini kudretiyle tutan ve herşeyin üzerinde mutlak tasarruf sâhibi olan Zât-ı zü’l-Celâlî ve’l-İkrâm’ın himâyesine girip, O’ndan; bizi, âilemizi, kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi hıfz etmesini dileyeceğiz.

Bu niyetle, bu gibi hastalık musîbetlerine karşı gerek şifâ için, gerekse bize isâbet etmesi için, rivâyet edilmiş olan pek kuvvetli ve te’sirli birçok duâyı sizler için derledim. Alttaki adresi tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://ersinmiman.com/2020/03/31/koronavirus-ve-diger-hastaliklara-karsi-dualar/ 

Ayrıca YouTube üzerindeki ilgili videomuzu da alttaki adresi tıklayarak izleyebilirsiniz:

 https://youtu.be/WPTleeOaLkM

Cenâb-ı Hakk (cc) bizleri, sizleri, milletimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi bu gibi umûmi tâunlardan muhâfaza etsin, elfu elfi âmin..


Hiçbir Yalanı Asla Küçümsemeyin!


Bedîüzzaman Said Nûrsî Hakkında Bunları Biliyor muydun?


Deprem de Bir Vesîledir