Ana Sayfa


ZEKAT ve SADAKALAR

Zekat ve Sadakalar Nerelere Verilebilir?  Allah yolunda olanlar yalnızca silahla savaşan askerler midir?  Hazret-i Üstâd’ımızın hayâtında nasıl cereyân etmiştir. Ve daha birçok suâllere cevâb bulabileceğiniz makâlemizi okumanızı tavsiye ediyorum.

“Bizim için her mes’elede evvelen Kur’ân ve Hadisler ve hak mezheblerdeki içtihâdlar ve bu zamanda ehl-i îmân’ın muâvenetine ihsân edilmiş Risâle-i Nûr ve Müellifinin beyânları gelir.

Evvelen bu sınırları çizenlerin tâkip ettikleri içtihâdları icmâlen kaydedeceğiz, zekât ve sadakaların Kur’ân’a, Dîn-i Mübîn’e ve îmân’a hizmette de istimâline ruhsat verenleri göstereceğiz, âhirinde ise Bedîüzzaman Hazretlerinin beyânını dikkatle mütalâa edip, Risâle-i Nûr’dan da bu mes’elelere bakan bahislerin tahlîlini ve izâhını yaptıktan sonra, nihâyetinde tatbîk sahâsına da temâs ederek bitireceğiz.”

Makâleyi Okumak İçin TIKLAYINIZ..


Soru-Cevâb: Hadisleri Tercümeden Okumak Bid’at midir?

el-Câmiu’s-sahîh eserinin tercemesini okuyan bir kardeşimize denilmiş: “Bu yaptığın bid’attir.  Hadisleri sâdece Arapçasından okumalısın.”

Bunun üzerine bir parça mütalaada bulunacağız ancak öncesinde ifâde edelim ki; maksadımız bid’atın  mâhiyetini ve kapsamını mütalaa etmek değil zirâ bu, müstakil bir makâle ister. Gâyemiz; yapılan bu iddiâya karşı birkaç izâh ve cevâb ile yetinmektir.

Bid’atın mâhiyeti ve kapsamı hakkında farklı farklı görüşler ve tutumlar var. Meselâ, bir kısım zümre bid’at deyince; Devâmını okumak için Tıklayınız..


Televizyonu Evimizden Kaldıramıyorum, Eşim ve Çocuklarım İstemiyor?

Suâl: “Evimizde televizyon var. Ben Risale-i Nurları tam olarak tanımadan ve okumaya başlamadan önce almıştık. Okudukca bu aletin ne kadar zararlı olduğunu anladım. Kaldırmak istiyorum yalnız eşimi ve çocukları razı edemiyorum, tavsiyeniz nedir?” Devâmını Okumak İçin Tıklayınız..


Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlara Ulaşmak İçin Tıklayınız..

Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlar:

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle umûmi bir musîbete neredeyse bütün dünyâ dûçâr oldu. Elbette maddî tedbîrlere azamî ehemmiyet vermek ve mutlaka icâbet etmek ile berâber, herşeyin dizginini kudretiyle tutan ve herşeyin üzerinde mutlak tasarruf sâhibi olan Zât-ı zü’l-Celâlî ve’l-İkrâm’ın himâyesine girip, O’ndan; bizi, âilemizi, kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi hıfz etmesini dileyeceğiz.

Bu niyetle, bu gibi hastalık musîbetlerine karşı gerek şifâ için, gerekse bize isâbet etmesi için, rivâyet edilmiş olan pek kuvvetli ve te’sirli birçok duâyı sizler için derledim.

http://ersinmiman.com/2020/03/31/koronavirus-ve-diger-hastaliklara-karsi-dualar/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerindeki ilgili videomuzu da https://youtu.be/WPTleeOaLkM adresinden ulaşarak seyredebilirsiniz.

Cenâb-ı Hakk (cc) bizleri, sizleri, milletimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi bu gibi umûmi tâunlardan muhâfaza etsin, elfu elfi âmin..


Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklardan Korunmak İçin Te’sîrli Duâlar


Bedîüzzaman Said Nûrsî Hakkında Bunları Biliyor muydun..


Deprem de Bir Vesiledir..


KARŞINDAKİNİN ‘KARDEŞİN’ OLDUĞUNU UNUTAMAZSIN..