Koronavirüs (covid-19); Ebcedî 2019’a işâret eden Dabbet’ul-Arz mı?

Loading

Bununla ilgili gelen suâller ve sosyal medya üzerinde yapılan epey yorumlar var. Herşeyin hakîkatini Cenâb-ı Hakk (cc) bilir diyerek, önemli bir husûsa dikkatinizi çekmek istiyorum.

دَابَّةُ الْأَرْضِ hesâb-ı ebcedî bin dört yüz kırkbir (1441) târihine ve o da; 2019 târihine tekâbül ediyor (43.66 > 44’e yuvarlanır). 2020 de denilse önemli değil, bu tür tevâfuklarda küçük farkların önemsiz olduğunu Hazret-i Üstâd’ımız beyân etmişler. Ve bu tarih, Koronavirüsü’nün ilk <duyurulduğu> târih olan Aralık.2019‘a tevâfuk ediyor. Ve şu an yayılarak umûm dünyâda kendini hissettirmesi ile 2020 yılını da içine alıyor.

Elbette böyle bir tevâfuk olunca ve umûm dünyâya da yayılınca, herkesin hatırına Koronavirüs’ün, <dabbetu’l-arz ile kastedilen tâun> olduğu geliyor.

Hesâb-ı ebcedî böyle tevâfuk edince, Sosyal Medya’da hemen analizler, tahlîller başlıyor, farklı farklı izâhlar dolaşmaya başlıyor. Yalnızca <aklî muhâkemeye dayalı> yapılan bu yorumlar, izâhlar ve kudsî kaynaklara isnâd eden paylaşımlar alıp başını gidiyor.

Peki bu te’villerin, isnâdların dîne ve dindârlara verdiği zarârı hiç düşünüyor muyuz?

Bakınız kardeşlerim, bu tür hâdisâtı hadislere veya âyetlere dayandırmak ile dillendirip her tarafta ilân edince ve daha sonrasında ihbâr ve ta’rîf edildiği tarzda vuku’ bulmayınca; dîne ve dindârlara zarar geliyor. Hatta bâzı yabânîlerin alay ve ithâmlarına sebebiyet veriyor.

Bir zamanlar Aids hastalığı içinde aynı şeyler söylenmiş, yazılmış çizilmiş idi. Şimdi bu Aids hastalığını hatırlatıp, Müslümanlara gülenler var.. Niçin bu kadar acele ediyoruz? Üstelik de, ortaya attıklarımızın hiçbirisi <mânevî cenahtan> bir alâmet yâhud işâretle de gelmiyor! Yalnızca kişisel yorum ve iddiâlardan ibâret kalıyor.

Velev ki bu dabbetu’l-arz’dır yâhud bir nev’idir yâhud bir ferdi’dir belki de değildir. Acele etmek yerine, bu tür mes’eleleri ‘zamâna bırakmayı’ ve ‘cevâbını zamânın vermesini’ beklemeyi hem dîn adına, hem de Müslümanlar adına daha zararsız ve i’tidâlde görüyorum. Zirâ, yaşanır ve görülür..

Kardeşlerimize nâcizâne tavsiyemdir..
Her birinize selâm ediyorum,
Allah’a (c.c) emânet..
06.Nisan.2020