Koronavirüs (covid-19) ve Diğer Hastalıklara Karşı Te’sirli Duâlar

Loading

İÇİNDEKİLER :

 1. Önsöz (ehemmiyetlidir)
 2. Üçüncü İsm-i Şerîf
 3. On İkinci İsm-i Şerîf
 4. Otuz Dördüncü İsm-i Şerîf
 5. Her Türlü Hastalık İçin Okunacak Duâ
 6. Hastalıktan Şifâ Bulmak İçin
 7. Bütün Hastalıkların Def’i İçin
 8. Tâun Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin
 9. Sıhhat, âfiyet ve gelecek tehlikelerin bertarafı için Okunacak Duâ
 10. Hasta İçin Şifâ Duâsı. Fazîleti tecrûbe edilmiştir.
 11. Hastalığın İsâbet Etmemesi İçin Okunacak Duâ
 12. Bedenî Sıhhat İçin Okunacak Duâ
 13. Vebâ ve Kolera Hastalığını Veya Bu Gibi Tâunları Önleme Duâsı
 14. Hastalara Okunacak Şifâ Âyetleri
 15. Hasta Olanın Okuyacağı Duâ
 16. İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık (rahmetullâhi aleyh) Haftalık İstiâze ve Âfetlerden, Salgın Hastalıklardan Korunma Duâsı
 17. Hasta Olanın Şifâ İçin Başvuracağı Münâcâtlar
 18. Münâcâtu’l-İmâm-ı Şâfiî (radıyallâhu anhu)
 19. Tahmîdiye
 20. Evrâd-ı Kudsiye
 21. Cevşen Duâsı

{Önsöz}

Kıymetli Kardeşlerim,

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle umûmi bir musîbete neredeyse bütün dünyâ dûçâr oldu. Elbette maddî tedbîrlere azamî ehemmiyet vermek ve mutlaka icâbet etmek ile berâber, herşeyin dizginini kudretiyle tutan ve herşeyin üzerinde mutlak tasarruf sâhibi olan Zât-ı zü’l-Celâlî ve’l-İkrâm’ın himâyesine girip, O’ndan; bizi, âilemizi, kardeşlerimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi hıfz etmesini dileyeceğiz.

Duâ etmenin kuvveti ve makbûliyeti inkâr edilemez. Furkân Sûresi, 77. Âyette meâlen: “Duânız olmazsa, ne ehemmiyetiniz var” diye ikâz ve ihtâr etmesi; biz âciz ve biçâre kullarını duâya sevk ediyor.

Bu umûmî musîbetten muhâfazamızı, Cenâb-ı Erhamürrahimin’den (c.c.) istemek niyetiyle, bu gibi hastalık musîbetlerine karşı rivâyet edilmiş olan pek kuvvetli ve te’sirli birçok duâyı sizler için burada derledim. Mûteber olan kaynaklardan (Mecmuâtu’l-Ahzâb, Erba’în-i İdrîsiye, İmâm-ı Zeynelâbidîn (r.a.), İmâm-ı Şâfiî, Ezkâr-ı Nûriye vd.) derlenen bu duâların umûmunu birden okumak belki herkese mümkün olmayabilir ancak kısa olanlarını hıfz ederek gün içinde sürekli zikretmek pek hayırlı olur inşâallah. Zirâ, zarârı olmamakla berâber, ubûdiyet olması cihetiyle menfaati pek azîmdir.

Buradaki duâların muhtelif te’sirâtlara sâhib olduğunu bilip, her gün okumaya gayret etmek lâzım geliyor. Belki günlere taksîm ederek bir haftada bitecek şekilde okumak da mümkündür.

Lem’âlâr mecmûasında da bahsedildiği gibi; “ilâçlara hâsiyetleri veren ve tes’îri halkeden ancak Şâfî-i Hakîkî olduğu gibi, yaptığımız duâların da kabûl makâmı ve mercî ancak ve ancak Şâfî-i Hakîkî’dir (cc).

Bâzı rivâyetlerde yazılan “yirmi defa okunur” gibi tâbirler, bir sefere mahsûs olmayıp, hergün düzenli olarak okunması icâb ediyor.

Burada kaydettiğimiz duâlar, Yalnızca Koronavirüs salgını için değil, her türlü hastalığa karşı okunacak kuvvetli duâlardır. Hasta olanların üzerine okumak da faydalı olduğu gibi, kendi üzerimize de okuyacağız. Hem bu duâları okumak için illâ hasta olmak da gerekmiyor, muhâfazamız için de okunacak.

Okuyoruz okuyoruz kabûl olmuyor” gibi serzenişlere bâzen şâhid oluyoruz. Evvelen, duâlar dâima ihlâsla okunmalı. Samîmi bir niyet ile Cenâb-ı Erhamürrahimin’e (cc) yönelmeli.. Duâlara öncesinde istiğfâr (tevbe) ve Salavât ile başlamalı, nihâyetinde yine Salavât ile bitirmeli. Sâniyen,

Cevâb vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır. Her duâ için cevâb vermek var; fakat kabûl etmek, hem ayn-ı matlûbu vermek Cenâb-ı Hakk’ın hikmetine tâbi’dir. (…) Eğer duâ çok edildiği halde beliyyeler def’olunmazsa denilmeyecek ki: ‘Duâ kabûl olmadı.’ Belki denilecek ki: ‘Duânın vakti, kazâ olmadı” (Sözler) Yâni, okumaya devâm edilecek.

Cenâb-ı Hakk (cc) bizleri, sizleri, milletimizi ve ümmet-i Muhammediye’yi bu gibi umûmi tâunlardan muhâfaza etsin, elfu elfi âmin..

Selâmet ve hayır ile..
Ersin Miman

Üçüncü İsm-i Şerîf:
Bu ism-i şerîf’i, mümkünse Cum’â namazı evvelinde rivâyete göre ikiyüz def’a yâhud sürekli zikr etmek ile, tabiblerin ilâç yapmaktan âciz kaldıkları rahatsızlıkların şifâsı için okunur.


On İkinci İsm-i Şerîf:
Bu ism-i şerîf’i rivâyete göre, hergün bin def’a okumaya yedi gün boyunca devâm etmenin yâhud sürekli tarzda ağzında vird edinmenin; ilaç bulunamayan hastalıkların şifâsına vesile olacağı Cenâb-ı Hakk’ın (c.c.) rahmetinden umulur.


Otuz Dördüncü İsm-i Şerîf:
Bu ism-i şerîf’, kesretle okunup hastanın üzerine üflenir yâhud hasta olan kişi de okuyup kendisine üfleyebilir. Allah’ın (cc) izni ve rahmeti ile şifâ bulması umulur.


Her Türlü Hastalık İçin Okunacak Duâ:
Bu duâ, her hastalık ve rahatsızlık için kesretle okunursa Allâh’u Teâlâ’nın iznî ile şifâyâb olunur denilmiştir.


Hastalıktan Şifâ Bulmak İçin:


Bütün Hastalıkların Def’i İçin:


Tâun Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin:


Sıhhat, âfiyet ve gelecek tehlikelerin bertarafı için Okunacak Duâ:
Allah’tan sıhhat ve âfiyet isteyen yâhud kendisine gelecek tehlikelerin bertarafı için bu duâya devâm etmeli.


Hasta İçin Şifâ Duâsı. Fazîleti tecrûbe edilmiştir:
Bu duânın fazîleti tecrûbe edilmiştir. Sağlam bir niyet ve kuvvetli bir ihlâs ile, her hasta olanın bu duâya devâm etmesinin şifâsına vesile olacağı Cenâb-ı Hakk’dan (cc) beklenir.


Hastalığın İsâbet Etmemesi İçin Okunacak Duâ:
Bu duâ hastalık isâbet etmeden okunacaktır. Hastalığın bulaşmaması için bir nev’i tedbîr ve talep duâsıdır. Yirmibir defa okunarak üflenir diyerek rivâyet de edilmiştir.


Bedenî Sıhhat İçin Okunacak Duâ:
Bedenî sıhhat için
 okumaya devâm edilir.


Vebâ ve Kolera Hastalığını Veya Bu Gibi Tâunları Önleme Duâsı:


Hastalara Okunacak Şifâ Âyetleri:


Hasta Olanın Okuyacağı Duâ:


Bir sonraki duâya geçmek için Tıklayınız..

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7